Phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với lụt bão.

Cập nhật lúc: 23/06/2011